GOLDEN LYPRES®
CHẤT CHỐNG OXY HÓA TỰ NHIÊN

Liều lượng an toàn của Lycopene

2010-02-12

LIỀU LƯỢNG AN TOÀN CỦA LYCOPENE

Về liều lượng an toàn của Lycopene là một đề tài có nhiều tranh luận, thực tế cũng chưa từng tìm thấy tác dụng phụ gì của nó, cho nên tổ chức FDA Mỹ không xác định liều lượng an toàn của Lycopene. Cũng chính vì vậy, các nước trên thế giới đều sử dụng Lycopene như là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng mang tính an toàn.

l     Từ năm 2003, lần đầu tiên các nhà khoa học New Zealand và Tây Ban Nha cùng hợp tác với nhau tiến hành thử nghiệm độc tính Subchronic trên chuột với liều lượng dùng cao nhất là 616 mg/kg/ngày kéo dài trong 3 tháng, quan sát không có bất kỳ độc tính nào. Luận văn nghiên cứu độc tính của Lycopene được đăng trên tạp chí y học chuyên nghiệp. 

Jonker, D. et al. Ninety-day oral toxicity study of lycopene from Blakeslea trispora in rats. Regul Toxicol Pharmacol 2003 Jun; 37(3):396-406.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273230003000138

l     Thử nghiệm tính an toàn của Lycopene gần đây nhất là do công ty Khoa học kỹ thuật Sinh vật Xanh Bốn Mùa – Đài Bắc (Green Seasons Biotech) hoàn thành vào năm 2008. Hạng mục nghiên cứu độc tính Subchronic này chứng minh, thử nghiệm cho chuột ăn lượng Lycopene cao 2000 mg/kg/ngày, không tìm thấy bất kỳ độc tính xuất hiện trên chuột thử nghiệm. Nghiên cứu này đăng trên tạp chí chuyên đề nghiên cứu độc tính.

Jian WQ, et al. Twenty-eight-day oral toxicity study of lycopene from recombinant Escherichia coli in rats. Regul Toxicol Pharmacol 2008; 52:163-168.

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WPT-4T9VPBC-1&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=940683934&_rerunOrigin=scholar.google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=947ab559146fe179fa776326a12b8d1e

Tính an toàn của Lycopene còn được thử nghiệm đối với động vật mang thai, kết quả cho thấy không quan sát được dị dạng đối với đời sau. Cho nên Lycopene đối với thai phụ cũng có tính an toàn cao.

l     Cho chuột có thai dùng Lycopene liều cao đến 1000 mg/kg*ngày tổng cộng 200 ngày, trong khoảng thời gian đó không quan sát được bất kỳ ảnh hưởng của Lycopene đối với chuột bị sẩy thai hay số lượng chuột con dị dạng.

    Zbinden, G. & Studer, A. Tierexperimentelle untersuchungen uber die chronische vertraglichkeit von carotin, lycopin, 7,7 dihydro carotin und bixin. Zeitsch. Lebensmittelunters. Forsch. 1958108: 114134.

     McClain, R. M. & Bausch, J. (2003) Summary of safety studies conducted with synthetic lycopene. Regul. Toxicol. Pharmacol. 2003; 37: 274285.

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WPT-487KK3J-2&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=940684338&_rerunOrigin=scholar.google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=dcd438ce9f0626a2de2b16b878886ca1

l     Cho chuột và thỏ mang thai dùng liều lượng Lycopene cao đến 3000 mg/kg *ngày, không phát hiện bất kỳ ảnh hưởng đối với cân nặng, phôi thai trưởng thành, hình dạng xương cốt đời sau…Cho nên, nếu làm một phép tính đơn giản thì một người cân nặng 70 kg có thể mỗi ngày sử dụng 210g Lycopene.

Christian, M. S., et al. Developmental (embryo-fetal toxicity/teratogenicity) toxicity studies of synthetic crystalline lycopene in rats and rabbits. Food Chem. Toxicol. 2003; 41: 773783.

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6P-48BKMT3-2&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=940682534&_rerunOrigin=scholar.google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=177e66a1d34317a6a924249c81530dbe

Trên cơ thể con người, cũng có nhiều dữ liệu thử nghiệm, vẫn không thấy liều lượng giới hạn cao nhất. Duy chỉ có 1 báo cáo tác dụng phụ là “một phụ nữ người Ý 60 tuổi mỗi ngày uống 2 lít nước cà chua sau vài năm, trên da xuất hiện sắc tố màu cam trầm lắng, nhưng sau khi ngưng uống 3 tuần màu da trở lại bình thường”. Phân tích kết quả, trong trường hợp này cho thấy sắc tố trầm lắng trên da không phải là Lycopene mà là các sắc tố khác có trong cà chua.

Dựa trên dữ liệu của các thử nghiệm trên động vật và con người, viện nghiên cứu y học IOM (Institute of Medicine) thuộc Viện khoa học quốc gia Mỹ (National Academy of Sciences) quyết định không giới hạn lượng Lycopene.

Tham khảo

Dietary Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrient Requiremets, Jennifer J. Otten, Jennifer Pitzi Hellwig, Linda D. Meyers, Editors.

http://www.nap.edu/catalog/11537.html