GOLDEN LYPRES®
CHẤT CHỐNG OXY HÓA TỰ NHIÊN

Lycopene là chất chống oxy hóa mạnh

2010-02-12

LYCOPENE CÓ KHẢ NĂNG CHỐNG OXY HOÁ MẠNH

Lycopene là chất chống oxy hóa, có khả năng kháng các gốc tự do, giảm áp lực oxy hóa trong cơ thể, giảm tỷ lệ mắc bệnh tim mạch, ung thư và các căn bệnh liên quan đến các gốc tự do. Lycopene có thể tiếp nhận các dạng năng lượng điện tử kích thích khác nhau. Bởi vậy, một phân tử Lycopene có thể loại bỏ hàng ngàn phân tử gốc tự do, hạn chế sự phá hoại của nó gấp 3,2 lần so với β-carotin.

     Di Mascio P, Kaiser S, Sies H. Lycopene as the most efficient biological carotenoid singlet oxygen quencher. Arch Biochem Biophys 1989; 274(2): 532-538. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gv/pubmed/2802626 

♦     Rao AV & Agarwal S. Role of lycopene as antioxidant carotenoid in the prevention of chronic diseases: A review. Nutr Res 1999; 19: 305-323.

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TB1-3W8S6VX-G&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=940901232&_rerunOrigin=scholar.google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=7a58497e9463097fc3e225da1418f308

Khả năng chống oxy hóa mạnh của Lycopene cũng có thể bảo vệ phân tử DNA tránh khỏi sự phá hoại của gốc tự do.

Porrini1 M & Riso P. Lymphocyte Lycopene Concentration and DNA Protection from Oxidative Damage Is Increased in Women after a Short Period of Tomato Consumption. J Nutr 2000; 130:189–192.

http://jn.nutrition.org/cgi/content/full/130/2/189